Üzleti angol dokumentum fordítására van szüksége – legyen az jogi fordítás, marketing fordítás, műszaki fordítás, pénzügyi fordítás vagy orvosi fordítás ? – Bízza angol szakfordítókra!

Kérjen profi angol fordítási ajánlatot itt!


Az angol egy kreatív nyelv. Nem csoda, hogy vannak olyan szavak, amelyeket nem csak leírni de kiejteni is kihívás.

Íme a 10 leghosszabb angol szó!

10. Honorificabilitudinitatibus

Ez a 27 karakterből álló szó a Szerelmi bánat című Shakespeare darab V. felvonásának I. jelenetében található. A szó jelentése legyőzhetetlen, dicsőséges.

9. Floccinauccinihilipilification

Annak ellenére, hogy a flocci, a floccus többes száma, amely szőrcsomókat vagy apró, kerek felhőcsomókat jelent, a floccinauccinihilipilification nem tudományos kifejezés. Jelentése jelentéktelen, értéktelen.

8. Hepaticocholangiocholecystenterostomies

Sebészeti szófordulat. A Gould’s Orvosi Lexikon úgy definiálja, mint a májvezeték és az epehólyag, illetve az epehólyag és a bél közötti hidat, ugyanis ennek a sebészeti szókapcsolatnak segítségével tudnak a szervek kommunikálni egymással. Ez a leghosszabb szó, amit ebben az orvosi szótárban találunk.

7. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Tüdőbetegség, amely leginkább az afrikai bányászokra van veszéllyel, ugyanis ez a kór szilícium-ezüst belélegzésével terjed.

6. Antipericatametaanaparcircumvolutiorectumgustpoops

Ez a címe annak a könyvnek, melyet François Rabelais, a XV. századi francia reneszánsz humanista, orvos, szerzetes és író írt. A könyv egy Gargantua nevű óriás és fia, Pantagruel munkásságát írja le.

5. Osseocaynisanguineoviscericartilagininervomedullary

Anatómiai kifejezés. Thomas Love Peacock író által kitalált szavak egyike, amelyet első regényében, az 1816-ban megjelent Headlong Hallban használt. Ez valójában egy összetett szó, amit a testrészekre vonatkozó görög és latin kifejezések kombinálásával hoztak létre.

4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminoscupreovitriolic

Ezt a nagyon hosszú, 51 karakterből álló szót a 18. századi angol orvosi író, Dr. Edward Strother hozta létre. Az angliai Bath városának gyógyvizét definiálja ezzel a kifejezéssel.

3. Bababadalgharaghtakamminapronnkonnbronntonnepronnt-
uonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordeenenthurnuk

Ez a 101 karakteres szó, James Joyce Finnegan’s Wake című regényében található, amit 1939-ben adtak ki. Állítólag ez a szó írja le a mennydörgés hangját, amely Ádám és Éva bukását jelezte.

2. Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrim-matosilphiparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophat-
toperisteralektryonoptekephalliokiglopeleiolagoiosiraiobaph-
etraganopterygon

Ezt a kifejezést a marhahús maradékaiból és zöldségekből főzött fűszeres ételek leírására használtak, amiről Arisztophanész a Gyülekezet asszonyai című vígjátékában esik szó.

1. Methionylglutaminylarginyltyros-ylglutamylserylleucylphen-ylalanylalanylglutaminylleucyllysylgl-utamylarginyllysylglutamylglycylalan-ylphenylalanylvalylprolyphenylalanY-lvalythreonylleucylglycylaspartylp-rolylglycylisoleucylglutamylglutam-inylsErylleucyllysylisoleucylasp-artylthreonylleucylIsoleucylglutam-ylalanylglycylalanylasparthlalanylleucy-lglutamylleucylglycylisoleucylprolylp-henylalanylseRylaspartylprolylleucylal-anylaspartylglycylpRolylthreOnylisoleuc-ylglutaminylasPfraginylalanylthreonyll-eucylarfinylalanylphenylalanylalanylal-anylglycylvalythreonylprolylalanylglut-aminylcysteinylphenylalanylglutamylm-ethionylleucylalanylleuOylisoleucylargi-nylglutaminyllysyhistidylprolylthreonylis-oleucylprolylisoleucylglycylleucylmethion-yltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphen-ylalanylasparaginyllysyglycylisoleucylas-partylglutamylphenylalanylthrosylalanyl-glutaminylcsteinylglutamyllysylvalylgly-cylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalnyl-aspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutam-ylserylalanylprolylphenylalanylarginylgl-utaminylalanylalanylleucylarginylhistidylas-paraginyvalylalanylprolylisoleucylprolyliso-leucylphenylalanylisoleucylphenylalanylisol-eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylasp-rtylaspartylaspartylleucylleucylarginylgluta-minylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginy-lglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucylleucylsery-larginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl-glutamYlasparainylarginylalanylalanylleucyl-prolylleucylasparaginylhistidylleucylValylala-nyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginy-lalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglg-ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylp-rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalany-lisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgly-cylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisole-ucylvalyllysylisoIeucylisoleucylglutamylgluta-minylHistidylasparaginyliSoleucylglutamylpro-lylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle-ucyllysylvalylphenylalanylcalylglutaminylproly-lmethionlysylalanylalanylthreonylarginylserine

Listánk végére értünk. Nem is szerepelhet más az első helyen, mint ez az 1902 karakterből álló szó. A Guinness Rekordok Könyvének 18. kiadása szerint ez számít az angol nyelv leghosszabb szavának. Még jó, hogy van egy rövidített formája, a “connectin” vagy “titin”. Ez a különös kifejezés a DNS-szálban található aminosavakat tartalmazó fehérjetípust jelöli.

További érdekességek

Bár a leghosszabb angol szavakat már átvettük, mindig jó valami újat tanulni. Íme, néhány furcsa és szórakoztató tény az angol nyelvről:

1932 és 1940 között egy hiba miatt, a szótárban volt egy úgynevezett szellem szó, amelynek nem volt jelentése. A szó a “dord” volt.

A “town” a legrégebbi szó az angol nyelvben; a “strengths” a leghosszabb szó, amely csak egyetlen magánhangzót tartalmaz; a “dreamt” az egyetlen szó, amely mt-re végződik, és az “I am” a legrövidebb teljes mondat az angol nyelvben.