Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A Corpus Communications Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Lector On-line Fordító Iroda (továbbiakban: Fordító Iroda) a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos, papíralapú dokumentumok, Internetről elérhető anyagok fordítását magyarról idegen nyelvekre és fordítva, általános és különböző szakterületeken.
Vállal továbbá lektorálást, magyar Web oldalak idegen nyelvű adaptálását, szövegszerkesztést, sokszorosítást, kiadványszerkesztést, nyomdai kivitelezést. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, bizonyos kivételek esetén (pl. cégkivonat) nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyző végezhet, így arra a Fordító Iroda nem jogosult. Fentiek alapján fordításhitelesítésben a Fordító Iroda külön megállapodás alapján közreműködést vállal.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés létrejöhet hagyományos (off-line: megrendelés és visszaigazolás személyes, fax, postai) úton, vagy elektronikus (on-line: megrendelés és visszaigazolás e-mailen, Interneten) módon. A Megrendelő és a Fordító Iroda köthet átalánydíjas szerződést vagy egyéb szerződést. A visszaigazolásban vagy a szerződésben kell meghatározni, hogy mely anyagot, milyen nyelvről milyen nyelvre, milyen határidőre, nyersfordításban, vagy nyelvi és/vagy szakmai lektorálással kéri elkészíteni a Megrendelő, rögzíteni kell a fizetési feltételeket és a Megrendelő speciális igényeit (pl. szövegszerkesztés).

2.2. A szerződés az Interneten keresztül az alábbiak szerint jön létre: Megrendelő kitölti a gyors ajánlatkérést. Az ajánlatkérésnek valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie (nyelvek, határidő, tárgy, szóközökkel együtt számított karakterszám). A karakterszámra a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Fordító Iroda egyeztetés után (fax, e-mail, személyes egyeztetés) ad árajánlatot. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött (pl. eltérő karakterszám) ajánlatkérésből eredő áreltérésekért és károkért a Fordító Iroda nem vállal felelősséget.

A gyors ajánlatkérésre a Megrendelő árajánlatot kap. Az árajánlat nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő elfogadja, ki kell töltenie az azonosítás és regisztráció adatlapot a tényeknek megfelelően, pontos adatokkal. Az adatokat illetően kérjük, olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat jelen szerződés 9.pontjában, illetve a honlapunkon is megtalálja részletesebb adatkezelési tájékoztatónkat. A hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Fordító iroda felelősséget nem vállal.

A Megrendelő további kiegészítő szolgáltatásokat kérhet, majd véglegesítheti ajánlatát, kiválaszthatja a fizetési módot és megteheti megrendelését, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket elfogadta. A megrendelés beérkezése után a Fordító Iroda elektronikus úton visszaigazolást küld. Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás megegyezik, a szerződés létrejön.

3. Fordítás, lektorálás

3.1. A Fordító Iroda a megküldött anyagot ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

3.2. A Fordító Iroda anyanyelvi fordítók, mint alvállalkozók, közreműködésével végzi a szolgáltatást törekedve a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre.

3.3. Megrendelő a szerződés során köteles együttműködni a Fordító Irodával, így pl. a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia esetén szószedetet ad át a Fordító Irodának, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt.

3.3. Megrendelő köteles megjelölni, ha a dokumentum szakmai és/vagy nyelvi lektorálását is kéri. Amennyiben ilyen igény nem érkezik a Fordító Iroda a fordítást szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a cél-nyelven a forrásnyelv mondanivalóját.
A szakmailag lektorált szöveg a szakterületen használatos, egységes szakkifejezések használatával, szabatosan fejezi ki a mondanivalót. A nyelvi lektorálás a cél-nyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi.

3.4. A fordított anyagot a Fordító Iroda a Megrendelő kívánsága szerint, saját költségén on-line módon vagy Megrendelő költségére off-line módon juttatja el Megrendelő részére.

4. Általános vállalási díjak, határidők

4.1. A határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap valamint az átadás és átvétel napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordító Iroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

4.2. A Megrendelő, a teljesítési határidőkről és a vállalási árakról, a gyors ajánlatkérés során tájékozódhat.
Amennyiben a Megrendelő nem jelöli meg határidő igényét, a Fordító Iroda a normál teljesítési határidőt veszi figyelembe.

5. Fizetési feltételek

5.1. A fizetés módja banki átutalás, illetve Interneten keresztüli kártyaszám megadása (mail order). Az átutalást a Raiffeisen Banknál vezetett 12010374 01584229 00100002 számú bankszámlájára kell teljesíteni, a megbízással egyidejűleg.

5.2. A Fordító Iroda és a Megrendelő megegyezhet a vállalási összeg részletekben történő kifizetéséről is. A határidő ebben az esetben az első részlet, a Fordító Iroda számlájára történő beérkezése napjával kezdődik.

5.3. A vállalási díj hátralévő összege a fordított anyag átadása után 8 nappal esedékes számla ellenében.

5.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű összeget köteles késedelmi kamatként megfizetni.

6. Hibás teljesítés, Felelősségvállalás, Kártérítés

6.1. A Fordító Iroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013.évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint:
A Fordító Iroda reklamációkat normál határidő esetén a fordított anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül fogad el.
Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott a Fordító Iroda a normál illetve a sürgősségi határidőkre vonatkozó leütés számokat figyelembe véve kijavítja a kifogásolt részt. Ismételt hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződéstől a Fordító Iroda írásbeli értesítése mellett elállhat a vállalási díj 50%-ának megfelelő díj megfizetésével egyidejűleg.
Vita esetén a Fordító Iroda a fordítást a Magyar Fordítóirodák Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció megalapozatlan a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni.

6.2. A Fordító Iroda nem vállal felelősséget:

  • A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, regisztrációból eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért,
  • a Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért,
  • a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért,
  • a forrásanyagban felelhető alaki, technikai (pl. file sérülés, olvashatatlanság stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért,
  • a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért,
  • a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért,
  • egyéb a Fordító irodának nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért.

A Megrendelő a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordító Irodával szemben, amennyiben kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett.

A Fordító Iroda maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

A Fordító Iroda kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre.

6.3. A Fordító Iroda késedelmes teljesítése esetén Megrendelő sürgősségi határidő esetén 12 óra késedelem, normál teljesítési határidő esetén 3 munkanapi késedelem elteltét követően a Fordító Iroda írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult. A Fordító Iroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő napi 5%-kal csökkentett díjat köteles fizetni.

7. A szerződés megszűnése

7.1. A Megrendelő és a Fordító Iroda között a fentiek szerint létrejött szerződés határozottan időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

7.2. A Megrendelő a szerződéstől a Fordító Iroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Fordító Irodát a fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Fordító Iroda a fordítást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

7.3. A Fordító Iroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

8. A szerződés érvényessége, hatálya

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak.
A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

9. Tájékoztatás adatok kezeléséről

A Megrendelővel létrejött szerződésben vagy a szerződés teljesítése során a Lector Fordító Irodát Működtető Corpus Communications Kft személyes adatokhoz juthat hozzá, pl. kapcsolattartó neve, elérhetősége. Ezen adatokat a COPRUS COMMUNICATIONS Kft a szerződés teljesítésével kapcsolatban kezeli. Az adatokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrzi meg. Az adatokat az érintett kérésére helyesbíti, illetve ha a szerződés teljesítéséhez, ennek igazolására nem szükséges, az érintett kérésére törli. Az adatokat a CORPUS COMMUNICATIONS Kft csak akkor továbbítja, ha erre jogszabály kötelezi. Az adatokat csak a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozói ismerhetik meg, akiknek az adatra a szerződés teljesítése érdekében szükségük van, és akik a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi rendelkezéseket betartják. Szerződésben közreműködő alvállalkozóinkkal adatfeldolgozási szerződést kötünk. Elektronikus rendszerünkben a személyes adatok informatikailag védettek, adatvédelmi incidens még nem történt. Papíralapú adatokat zárható szekrényekben tároljuk, telephelyünk portaszolgálattal és külön beléptető rendszerrel védett. Az érintett kérésére személyes adatai kezeléséről írásbeli tájékoztatást adunk.
Előfordulhat, hogy a Megrendelő által felöltött fordítás tartalmaz személyes adatokat. Ezen adatokat nem kezeljük, ez kizárólag a fordított anyag részeként, mint a szerződés teljesítése tárolódik rendszerünkben. Az iratkezelésre, tárolásra, védelmi intézkedésekre és a megőrzési időre az előző bekezdésben foglaltak irányadóak.
Az adatkezelést társaságunk a 2016/679 rendeletben és a hatályos magyar jogszabályokban valamint az irányadó állásfoglalásokban foglaltak betartásával végzi.

10. Záró rendelkezések

10.1. Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít az e-mail küldést/váltást is.

10.2. Megrendelő és a Fordító Iroda kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja illetve mely gazdasági érdek sérelmet okozhat.

10.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek – értékhatártól függően – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Az Általános Szerződés Feltételek speciális kiegészítése fogyasztónak minősülő megrendelő esetében

A Fordító Iroda tájékoztatja a fogyasztónak minősülő magánszemélyt az alábbiakról:

A Fordító Iroda nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus kapcsolattartási címét, továbbá a vállalt szolgáltatást, annak díját és feltételeit a Megrendelő részére küldött árajánlat, illetve fenti általános szerződési feltételek tartalmazza. Adatkezelési tájékoztatónkat külön megtalálja honlapunkon.

Tájékoztatjuk arról, hogy panasz, vita esetén az alábbi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön kérte a teljesítés megrendelést követő megkezdését, úgy Önt 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog nem illeti meg, az Ön jogaira vonatkozó pontos szabályokat a 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet tartalmazza, külön tekintettel a 20.§ és 26.§ rendelkezéseire.