Fordítási ajánlat
karakter

a részletes fordítási ajánlatot pár perc alatt megküldjük

A Corpus Communications Kft.
Lector Online Fordítóiroda
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A Corpus Communications Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Lector On-line Fordítóiroda (továbbiakban: Fordítóiroda) a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos, papíralapú dokumentumok, Internetről elérhető anyagok fordítását magyarról idegen nyelvekre és fordítva, általános és különböző szakterületeken.

Vállal továbbá lektorálást, magyar Web oldalak idegen nyelvű adaptálását, szövegszerkesztést, sokszorosítást, kiadványszerkesztést, nyomdai kivitelezést. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, bizonyos kivételek esetén (pl. cégkivonat) nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyző végezhet, így arra a Fordítóiroda nem jogosult. Fentiek alapján fordításhitelesítésben a Fordítóiroda külön megállapodás alapján közreműködést vállal.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés létrejöhet hagyományos (off-line: megrendelés és visszaigazolás személyes, fax, postai) úton, vagy elektronikus (on-line: megrendelés és visszaigazolás e-mailen, Interneten) módon. A Megrendelő és a Fordítóiroda köthet átalánydíjas szerződést vagy egyéb szerződést. A visszaigazolásban vagy a szerződésben kell meghatározni, hogy mely anyagot, milyen nyelvről milyen nyelvre, milyen határidőre, nyersfordításban, vagy nyelvi és/vagy szakmai lektorálással kéri elkészíteni a Megrendelő, rögzíteni kell a fizetési feltételeket és a Megrendelő speciális igényeit (pl. szövegszerkesztés).

2.2. A szerződés az Interneten keresztül az alábbiak szerint jön létre: Megrendelő kitölti a gyors ajánlatkérést. Az ajánlatkérésnek valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie (nyelvek, határidő, tárgy, szóközökkel együtt számított karakterszám). A karakterszámra a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Fordítóiroda egyeztetés után (fax, e-mail, személyes egyeztetés) ad árajánlatot. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött (pl. eltérő karakterszám) ajánlatkérésből eredő áreltérésekért és károkért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.

A gyors ajánlatkérésre a Megrendelő árajánlatot kap. Az árajánlat nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő elfogadja, ki kell töltenie az azonosítás és regisztráció adatlapot a tényeknek megfelelően, pontos adatokkal. Az adatokat illetően kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. A hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkét a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

A Megrendelő további kiegészítő szolgáltatásokat kérhet, majd véglegesítheti ajánlatát, kiválaszthatja a fizetési módot és megteheti megrendelését, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket elfogadta. A megrendelés beérkezése után a Fordítóiroda elektronikus úton visszaigazolást küld. Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás megegyezik, a szerződés létrejön.

3. Fordítás, lektorálás

3.1. A Fordítóiroda a megküldött anyagot ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

3.2. A Fordítóiroda képzett, sok esetben anyanyelvi fordítók, mint alvállalkozók, közreműködésével végzi a szolgáltatást törekedve a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre.

3.3. Megrendelő a szerződés során köteles együttműködni a Fordítóirodával, így pl. a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia esetén szószedetet ad át a Fordítóirodának, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt.

3.4. Megrendelő köteles megjelölni, ha a dokumentum szakmai és/vagy nyelvi lektorálását is kéri. Amennyiben ilyen igény nem érkezik a Fordítóiroda a fordítást szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a cél-nyelven a forrásnyelv mondanivalóját.

A szakmailag lektorált szöveg a szakterületen használatos, egységes szakkifejezések használatával, szabatosan fejezi ki a mondanivalót. A nyelvi lektorálás a cél-nyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi.

3.5. A fordított anyagot a Fordítóiroda a Megrendelő kívánsága szerint, saját költségén on-line módon vagy Megrendelő költségére off-line módon juttatja el Megrendelő részére.

3.6 Fordítóiroda a forrás- és a fordított anyagokat a Lector saját fejlesztésű online felületén, Megrendelő saját, biztonságos felhasználói profiljában 3 hónapig tárolja. Ez idő alatt Megrendelő szabadon letöltheti a dokumentumokat. A 3 hónap elteltével a fájlokat töröljük az online rendszerből, a későbbiekben Fordítóiroda csak külön kérésre bocsájtja rendelkezésre a projekt anyagait.

4. Általános vállalási díjak, határidők

4.1. A határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap valamint az átadás és átvétel napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

4.2. A Megrendelő, a teljesítési határidőkről és a vállalási árakról, a gyors ajánlatkérés során tájékozódhat.

Amennyiben a Megrendelő nem jelöli meg határidő igényét, a Fordítóiroda a normál teljesítési határidőt veszi figyelembe.

5. Fizetési feltételek

5.1. A fizetés módja banki átutalás, illetve Interneten keresztüli kártyaszám megadása (mail order). Az átutalást a CORPUS COMMUNICATIONS Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01584229-00100002 számú bankszámlájára kell teljesíteni, a megbízással egyidejűleg.

5.2. A Fordítóiroda és a Megrendelő megegyezhet a vállalási összeg részletekben történő kifizetéséről is. A határidő ebben az esetben az első részlet, a Fordítóiroda számlájára történő beérkezése napjával kezdődik.

5.3. A vállalási díj hátralévő összege a fordított anyag átadása után 8 nappal esedékes számla ellenében.

5.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni.

6. Hibás teljesítés, Felelősségvállalás, Kártérítés

6.1. A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint:

A Fordítóiroda reklamációkat normál határidő esetén a fordított anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül fogad el.

Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott a Fordítóiroda a normál illetve a sürgősségi határidőkre vonatkozó leütés számokat figyelembe véve kijavítja a kifogásolt részt.

Vita esetén a Fordítóiroda a fordítást a Magyar Fordítóirodák Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció megalapozatlan a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni.

6.2. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget:

A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, regisztrációból eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért,

A Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért,

a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért,

a forrásanyagban felelhető alaki, technikai (pl. file sérülés, olvashatatlanság stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért,

a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért,

a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért,

egyéb, a Fordítóirodának nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért.

A Megrendelő a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordítóirodával szemben, amennyiben kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett.

A Fordítóiroda maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

A Fordítóiroda kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre.

6.3. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén Megrendelő sürgősségi határidő esetén 12 óra késedelem, normál teljesítési határidő esetén 3 munkanapi késedelem elteltét követően a Fordítóiroda írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő napi 5%-kal csökkentett díjat köteles fizetni.

7. A szerződés megszűnése

7.1. A Megrendelő és a Fordítóiroda között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.7.2. A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Fordítóirodát a fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Fordítóiroda a fordítást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

7.3. A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

8. A szerződés érvényessége, hatálya

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak.A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

9. Záró rendelkezések

9.1. Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít az e-mail küldést/váltást is.9.2. Megrendelő és a Fordítóiroda kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja illetve mely gazdasági érdek sérelmet okozhat.

9.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek – értékhatártól függően – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve eltérő hatáskör esetén a Pp általános illetékességi szabályai irányadóak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2012. július 31.

A Lector fordítóirodát választották